Personel Dyplomatyczny

Mr. Alexander Karachevtsev      Consul General

Mrs. Tamara Karachevtseva


Mr. Dmitry Nesterov                  Consul

Mrs. Irina Tomkina


Mr. Igor Kovalev                        Vice-Consul

Mrs. Oxana Kovaleva


Mr. Luka Ezerskii                       Third secretary

Mrs. Stepanida Ezerskaia