Dialog Polityczny

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Rosją (RFSRS) a Polską zostały nawiązane w dniu 27 kwietnia 1921 roku.

 

Na obecnym etapie kontakty dwustronne odbywają się na mocy Traktatu między Federacją Rosyjską a Rzecząpospolitą Polską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego dnia 22 maja 1992 roku.

 

Fundament prawny stosunków bilateralnych stanowi zarówno całokształt dokumentów, zawartych między b.ZSRR i PRL, których inwentaryzacja nadal jest w toku, jak i ponad 60 umów i porozumień, podpisanych na szczeblu państwowym oraz rządowym w ciągu ostatnich 20 lat.

 

Kontakty między parlamentami obydwóch państw również wnoszą istotny wkład w rozwój dialogu rosyjsko-polskiego. Rozwija się współpraca regionalna, która tworzy sieć partnerską pomiędzy podmiotami Federacji Rosyjskiej i województwami Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządami dwóch krajów.