Komunikat Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku

Zgodnie z rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 marca 2020 r. nr 635-р. (z późniejszymi zmianami) od 18 marca 2020 r. do odwołania wjazd do Federacji Rosyjskiej obywateli krajów obcych i bezpaństwowców jest tymczasowo ograniczony. Wspomniane ograniczenie nie dotyczy pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Federacji Rosyjskiej, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw, innych oficjalnych przedstawicielstw państw obcych, znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz członków rodzin wspomnianych osób, kierowców międzynarodowego transportu drogowego, załóg statków powietrznych, morskich i śródlądowych, załóg pociągów i lokomotyw międzynarodowego transportu kolejowego, członków oficjalnych delegacji i osób, posiadających dyplomatyczne, służbowe, zwykłe wizy prywatne, wydane w związku ze śmiercią bliskiego krewnego, osób, stale zamieszkujących na terenie Federacji Rosyjskiej, oraz osób podróżujących tranzytem przez przejścia graniczne na terenie lotnisk.

Od 6 czerwca 2020 r. wspomniane ograniczenie nie dotyczy osób wjeżdżających do Federacji Rosyjskiej na zaproszenie placówek medycznych za zgodą Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej, a także osób wjeżdżających do Federacji Rosyjskiej w celu sprawowania opieki medycznej nad bliskimi krewnymi (małżonkami, rodzicami, dziećmi, rodzicami adopcyjnymi, dziećmi adoptowanymi), opiekunami i kuratorami, pod warunkiem okazania dokumentów potwierdzających tę okoliczność.

Od 25 czerwca 2020 r. prawo do jednorazowego wjazdu do Rosji na podstawie specjalnej listy, sporządzonej przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) Rosji na wniosek rosyjskich pracodawców lub zleceniodawców, lub Państwowej Korporacji Energii Jądrowej „Rosatom”, mają zagraniczni specjaliści o wysokich kwalifikacjach. Obowiązkowym warunkiem jest wskazanie przejścia granicznego, przez które pracownik planuje wjechać do kraju, oraz daty przyjazdu. Oprócz paszportu zagraniczny specjalista musi posiadać ważną umowę o pracę lub umowę o dzieło lub umowę o świadczenie usług.

Od 12 września 2020 r. tymczasowe ograniczenie wjazdu do Federacji Rosyjskiej nie dotyczy:

osób udających się do Federacji Rosyjskiej transportem drogowym, lotniczym, kolejowym lub morskim w celu zmiany załóg statków morskich i śródlądowych znajdujących się w portach Rosji, pod warunkiem okazania ważnych dokumentów udowadniających tożsamość i uznawanych przez Federację Rosyjską w takim charakterze, oraz wizy lub w trybie bezwizowym w przypadkach przewidzianych w umowach międzynarodowych Federacji Rosyjskiej, przy posiadaniu ważnego dowodu tożsamości marynarza oraz wymienieniu go na liście załogi lub w wyciągu z tej listy;

osób uczestniczących w instalacji oraz konserwacji sprzętu wyprodukowanego za granicą wymienionych w wykazie skierowanym do FSB i MSZ Rosji przez federalny organ władzy wykonawczej właściwy dla organizacji nabywającej sprzęt wyprodukowany za granicą, lub Państwowej Korporacji Energii Jądrowej «Rosatom»;

osób zaangażowanych zawodowo jako specjaliści o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie sportu lub uczestniczących w imprezach sportowych na terytorium Federacji Rosyjskiej, wymienionych na liście (ze wskazaniem przejścia granicznego na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej i daty wjazdu), skierowanej przez Ministerstwo Sportu Rosji do FSB i MSZ Rosji oraz do Federalnej Agencji Transportu Lotniczego Rosji, pod warunkiem okazania przez wspomniane osoby dokumentów, udowadniających tożsamość lub uznawanych przez Federację Rosyjską w takim charakterze, oraz zwykłych wiz pracowniczych lub wiz humanitarnych do celów nawiązywania więzi sportowych lub w trybie bezwizowym w przypadkach, przewidzianych w międzynarodowych umowach Federacji Rosyjskiej;

osób uczestniczących w przeprowadzaniu kontroli jakości sprzętu wyprodukowanego przez rosyjskie osoby prawne i dostarczanego zgodnie z umowami regulującymi budowę obiektów wykorzystujących energię jądrową za granicą oraz w ramach realizacji umów międzynarodowych Federacji Rosyjskiej, zgodnie z wykazami, skierowanymi przez Państwową Korporację Energii Atomowej «Rosatom» do FSB i MSW Rosji;

osób uczestniczących w pracach dotyczących certyfikacji nowych statków powietrznych i utrzymywaniu w gotowości do lotu wyprodukowanych w Rosji statków powietrznych rosyjskich podmiotów eksploatujących zgodnie z wykazami przesłanymi przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Rosji do FSB i MSW Rosji.

W związku z powyższym od 18 marca 2020 r. Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce oraz Konsulaty Generalne Rosji w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu czasowo zawiesiły przyjmowanie dokumentów, procedowanie i wydawanie obywatelom krajów obcych i bezpaństwowcom wiz wszystkich kategorii z wyjątkiem wyżej wspomnianych przypadków.